ZetaFrame™ 机柜: 集成式等电位连接

观看短片,了解 CPI 公司 ZetaFrame 机柜的创新接地方式和等电位连接方式如何增强安全性。

Embed